Trà Phổ Nhĩ chín

Các phẩm trà Phổ nhĩ chín thượng phẩm

Lão Phổ Hương 2010

Giá tiền
8.500.000 VND
Khối lượng
357 g

Phẩm trà Phổ Nhĩ chín thượng phẩm, sản xuất từ 2010