Trà Phổ Nhĩ sống

Các phẩm trà Phổ nhĩ sống thượng phẩm

Thanh Phổ Hương 2015 (Bánh lá bồ đề)

Giá tiền
Khối lượng
500 - 1500 g

Trà Phổ Nhĩ sống sản xuất từ 2015 với hình dạng lá bồ đề và họa tiết rồng thời Lý

Thanh Phổ Hương 2015 (Bánh socola)

Giá tiền
1.600.000 VND
Khối lượng
90 g

Trà Phổ Nhĩ sống sản xuất từ 2015, tiện mang đi du lịch

Thanh Phổ Hương 2015 (Bánh tròn)

Giá tiền
6.500.000 VND
Khối lượng
357 g

Phẩm trà Phổ Nhĩ sống đã được sản xuất từ 2015

Thanh Phổ Hương 2018 (Bánh socola)

Giá tiền
1.100.000 VND
Khối lượng
90 g

Trà Phổ Nhĩ sống đóng bánh từ 2018, tiện mang đi du lịch

Thanh Phổ Hương 2018 (Bánh tròn)

Giá tiền
4.500.000 VND
Khối lượng
357 g

Phẩm trà Phổ Nhĩ sống được sản xuất từ 2018

Thanh Phổ Hương 2019 (Bánh socola)

Giá tiền
900.000 VND
Khối lượng
90 g

Trà Phổ Nhĩ sống sản xuất từ 2019, tiện mang đi du lịch

Thanh Phổ Hương 2019 (Bánh tròn)

Giá tiền
3.600.000 VND
Khối lượng
357 g

Phẩm trà Phổ Nhĩ sống được sản xuất từ 2019

Thanh Phổ Hương 2020 (Bánh lá bồ đề)

Giá tiền
3.800.000 VND7.900.000 VND
Khối lượng
500 - 1500 g

Trà Phổ Nhĩ sống sản xuất từ 2020 với hình dạng lá bồ đề và họa tiết rồng thời Lý

Thanh Phổ Hương 2020 (Bánh socola)

Giá tiền
800.000 VND
Khối lượng
90 g

Trà Phổ Nhĩ sống sản xuất từ 2020, tiện mang đi du lịch

Thanh Phổ Hương 2020 (Bánh tròn)

Giá tiền
3.200.000 VND
Khối lượng
357 g

Phẩm trà Phổ Nhĩ sống được sản xuất từ 2020

Thanh Phổ Hương 2022 (Bánh lá bồ đề)

Giá tiền
2.900.000 VND6.900.000 VND
Khối lượng
500 - 1500 g

Trà Phổ Nhĩ sống sản xuất từ 2022 với hình dạng lá bồ đề và họa tiết rồng thời Lý

Thanh Phổ Hương 2022 (Bánh socola)

Giá tiền
600.000 VND
Khối lượng
90 g

Trà Phổ Nhĩ sống sản xuất từ 2022, tiện mang đi du lịch